Organisaatio ja hallitus

Hallitus ja organisaatio

Kymen Vesi Oy:n hallituksen jäseniä vuonna 2018 ovat:

Kim Soares (pj.)
Ea Mannerkorpi
Marja Timonen-Pilli (vpj.)
Mirja Lonka
Janne Kaulio

Varajäsenet:

Merja Ylivarvi
Kimmo Nironen
Imre Rask
Johanna Pyötsiä
Leena Inkilä
Ari Lonka

Kymen Vesi Oy:n yksiköt ja niiden tehtävät

Verkosto- ja rakentamisyksikkö

Rakennuspäällikkö Sami Kinnunen

Putkimestareiden aluejako

putkimestari Jukka Littman: itäinen Kotka ja satamat
putkimestari Markus Henriksson: läntinen Kotka ja Pyhtää
putkimestari Jaana Pulkkinen: entinen Anjalankosken alue

Verkostoyksikön tehtävät:

 • vesi- ja viemäriverkostojen käyttö, hoito ja kunnossapito
 • yhtiön hoidettavaksi määrättyjen ojien kunnossapito
 • vesimittareiden vaihto ja tarkastus
 • vesihuoltovarasto
 • työlaskutus
 • vahinko-, vakuutus- ja vahingonkorvausselvitykset

Rakennusyksikön tehtävät:

 • pumppaamosaneeraukset
 • viemärikuvaukset
 • hankinta-asiakirjojen valmistelu
 • saneerausurakoiden rakennuttaminen ja valvonta
 • uudiskohteiden valvonta
 • verkostoon liittyvien kiinteistöjen talojohtojen rakentaminen

Suunnitteluyksikkö

suunnittelupäällikkö Noora Liljanto

suunnitteluinsinööri Tatu Hiltunen

3 kartoittajaa

 • liitoslausunnot eli liittämiskohtailmoitukset
 • lausunnot kaavoihin ja tonttimuutoksiin
 • toiminta-alueet ja vesihuollon kehittämissuunnittelu
 • sijoituslausunnot muiden putkiin ja kaapeleihin
 • yleissuunnittelu ja -suunnitteluttaminen
 • rakennussuunnitelmien kommentointi ja tarkastus
 • vesiosuuskunnat ja yhteisjohtohankkeet
 • verkostomallinnus
 • verkkotietojärjestelmän eli karttaohjelman kehittäminen ja ylläpito
 • kartoitukset ja piirtäminen
 • verkostokarttaotteet ja putkinäytöt

Puhdistamoyksikkö

käyttöpäällikkö Kaisu Albeni
sijainen Jukka Mäkitalo, teollisuusjätevedet ja hajuhaitat Ritva Huusko-Helminen

käyttöinsinööri Jukka Mäkitalo, jätevedenpuhdistamot
laitosteknikko Ritva Huusko-Helminen, hajuhaitat ja erillisjätevedet
pumppaamoinsinööri Panu Räsänen, pumppaamot

Yksikön tehtävät:

 • jätevedenpuhdistamoiden käyttö, kunnossapito ja toiminnan kehittäminen
 • jätevesipumppaamoiden käyttö, kunnossapito ja toiminnan kehittäminen
 • jätevedenpuhdistamoiden toiminta lupaehtojen mukaisesti
 • pumppaamoiden hajujen hallinta
 • teollisuuden erillissopimusten laatiminen
 • teollisuuden jätevesien tarkkailu
 • pienteollisuuden ja normaalista poikkeavien jätevesien tarkkailu
 • talouden seuranta jätevedenpuhdistuksen ja pumppaamoiden osalta
 • viranomaisraporttien laadinta jätevedenpuhdistuksen ja pumppaamoiden ylivuotojen osalta
 • teollisuuden jätevesilaskujen laskeminen
 • jätevesien esikäsittelyvaatimusten laatiminen teollisuuden ympäristölupiin
 • osallistuu vastuualueellaan laitosrakentamisessa tapahtuvaan suunnitteluun
 • käyttöpäällikön tehtävään sisältyy työsuojelupäällikkyys

 

Talous- ja hallintoyksikkö

talouspäällikkö Kaisa Jyrälä

Yksikön tehtävät:

Taloustiimi

 • kirjanpito osakirjanpitoineen
 • taloushallinnon osajärjestelmien ylläpito
 • sisäinen laskenta, kustannusseuranta, raportointijärjestelmien ylläpito
 • sisäinen valvonta
 • johdon raportointi
 • rahoitus
 • budjetointi
 • viranomaisraportointi
 • tunti- ja kk-palkkalaskenta
 • työajanseuranta
 • raportointi
 • työsopimukset, työtodistukset
 • muut palkkahallinnon palvelut: matkakustannusten korvaukset
 • eläkeasiat

Hallintotiimi

 • asiakaspalvelu
 • liittymissopimukset ja laskutus
 • vesilaskutus
 • työlaskutus
 • myyntireskontran hoito
 • saatavien perintä
 • hallintopalvelut
 • toimistopalvelut
 • henkilöstöhallinto: ohjeistukset, lakisääteiset suunnitelmat, koulutusasiat

Tuotantoyksikkö

tuotantopäällikkö Emmi-Maria Ukko

Yksikön tehtävät:

 • Valmistaa talousvettä, joka alittaa/täyttää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (1352/2015) esitetyt talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset
 • Seurata veden laatua säännöllisesti raakavesipisteestä verkoston päihin asti.
 • Minimoida/optimoida talousveden valmistukseen kuluvan energian ja kemikaalien määrä talousveden laatua heikentämättä.
 • Laatia riskikartoitukset ja -arviot talousveden tuotantolaitosten ja Kymenlaakson Vesi Oy:n runkovesijohtojen osalta.
 • Ylläpitää varavedenottamoiden valmiutta.
 • Suunnitella vedenhankinnan tulevaisuutta.
 • Raportoida ympäristöviranomaisille ja ELY-keskukselle toiminnastaan